Friday, August 28, 2015

Quint Buchholz


科运特·布赫兹(Quint Buchholz):我也搞不清这是他的画已是摄影,可这正是他追求的效果⋯他的作品都是虚实之间。No comments: